2018-19, 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਨਕੋਦਰ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 96447, 97966.66 ਅਤੇ…